Beranda > Uncategorized > Babagan Kabagyan

Babagan Kabagyan

Sebenarnya saya pengin sekali menulis dalam bahasa inggris, namun maaf, karena tak ada kemampuan maka saya ganti saja dalam bahasa jawa. Selamat membaca dan bingung bagi yang tak paham bahasa jawa. hehe..

Kacariyps, ing saktunggaling wekdal wonten tiyang walandi nyelaki salah satunggiling nelayan ing satunggiling pesisir laut jawi. Sejatosipun tiang puniko sanes saking bangsa walandi, ananging satemah masyarakat tlatah jawi nyebat sadengah tiang manca sauger taksih saking bangsa eropa nggih sami kaliyan bangsa walandi. Punika wau amergi saking dangunipun bangsa indonesia kajajah kaliyan bangsa walandi. Piyantun pesisir kala wau nembe kemawon kundur sangking segara, saperlu mancing ulam kangge nyekapi kabutuhan saben dintenipun. Rikala kepanggih kalian tiang manca kala wau, si nelayan ugi saweg mbekta sekedik ulam kasil anggenipun mancing.

Cekak cariyos, si walandi paring panyaruwe dumateng nelayan, “Hei, Pak Nelayan. Panjenengan saben dinten mancing wonte segara nggih?” Mekaten pitakenipun walandi dateng nelayan.”Oh, inggih. Leres, wonten wigati punapa kok sampeyan dangu babagan anggen kula makarya?” nelayan gantos paring pitakenan dateng walandi kala wau.

“Oh, boten punapa kok Pak. menawi kepareng, kula badhe nyuwun pirso dateng Panjenengan,” walandi nerangaken.

“Ya, mari silahken bertanya. Please…,” nelayan ethok-ethok dadi wong pinter mangsuli pitakenan mawi basa inggihis. hehe..

“Inggih, nyuwun sewu Pak. panjenengan sabendintenipun angsal pinten kilo anggenipun mancing wonten sak tengahing segara?” walandi age-age takon.

“Oh, kula boten mesti wonten tengah segara kok Pak, kadangkala cekap mancing sangking pesisir. Lha babagan hasil, gumantung kaliyan kersanipun ngallah. menawi rejeki kula pas sae nggih angsal kathah,” Pak Nelayan anerangaken kanthi cetha.

“Lajeng ulam kala wau kagem napa kemawon?” walandi taksih maringi pitakenan.

“Babagan hasil punika, lha wong kula namung nelayan alit. Ingkeng baken saged kangge lawuh maem, sekedik kula sade kangge nyekapi kabetahan gesang kula sakkulawarga.”

“Artosipun, kasil sawau namung cekap kangge kabetahan setunggal dinten?” walandi nrocos kados wartawan.

“Panjenengan boten lepat, Den landa..” nelayan santai anggenipun wangsulan.

“Lha kok boten pun sisihaken sekedik kangge nyelengi?” taksih takon wae londo elek iku. 😀

“Lha ajeng kangge punapa kula nyelengi Leng, eh Pak?” nelayan saya jengkel, awit sampun radi dangu anggenipun ngendikan lan srengenge sansaya angslup mangilen.

“Lho, Pak Nel, lha menawi sampeyan saget nyisihaken sekedik kangge nabung, kan dangu-dangu saged tumbas perahu ingkang radi ageng. Kula pitados kasilupun badhe langkung kathah. Menawi sampun kathah, saged tumbas prau malih lan saged pun sewaaken dateng nelayan sanes. Panjenengan ugi saktunggaling wekdal bade saged tumbas kapal pesiar menawi sampun kathah tabunganipun.” walandi ngguroni nelayan kala wau.

“Lha terus, eh, lajeng kangge punapa hasil ingkang kathah kala wau?” nelayan ethok-ethok boten paham.

“Menawi sampun dados boss, dados juragan, panjenangan kan saged dados menteri ekonomi to? wehehe..” walandi gumujeng elik sanget.

“Ealaaaahhh….lha nek saged dados menteri ekonomi lajeng badhe punapa?” nelayan sansaya jengkel.

“Lha kalau sudah jadi ups. Lha menawi sampun saged dados juragan, punapa maleh menteri ekonomi, Panjenengan saged seren, saged liburan kados kula sak meniko. Saged dolan, plesir ing sakdengah panggenan. Saged muter-muter ing sepanjang pantai sinambi mancing,” walandi mbeber ukara.

“Lho, Ndo londo. Lha nek jung arep mancing, ora usah dadi juragan, ora usah dad menteri ekonomi, saiki wae aku uga bebas mancing. Malah iso sak wayah-wayah, arep esuk tekan wengi mancing nang pesisir utawa tengah segara ora bakal ana sing nglarang,” kumecap kaya mengkono, si nelayan lajeng mak klepat ninggalake wong londo.

wondene si walandi mung bisa mlongo. bener juga kata nelayan itu, batinnya. hehe..

kuappokmu kapan Ndo.. Lha wong Nabi Musa ae kon sinau marang khidir.. (Khidir iku wong kang jan babar blas ora terkenal, ananging musa didhawuhi meguru marang deweke.)

Iklan
Kategori:Uncategorized
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: